کنترل کیفیت و دوام سازه در جهت نیل به توسعه پایدار، حفظ منابع و محیط زیست

آکادمی آموزشی سلمان

۱۳۹۸-۰۱-۰۱
عمل آوری بتن

عمل آوری بتن

عمل آوری بتن بر طبق آیین نامه بتن ایران و مقررات ملی ساختمان عمل آوری بتن فرآیندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۶
ساخت نمونه بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده بتن پیش آکنده یا بتن با سنگدانه های پیش آکنده برای جلوگیری از جدایی دانه ها در بتن سنگین و نیز در زیر […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۴
سلول آزمون RCPT

آزمایش هدایت الکتریکی بتن

آزمایش هدایت الکتریکی بتن آزمایش هدایت الکتریکی بتن میزان هدایت الکتریکی حجمی نمونه اشباع بتن سخت شده را برای شناسایی مقاومت بتن در برابر نفوذ یون […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم مقررات ملی ساختمان در خصوص بتن ریزی در هوای گرم چنین بیان داشته است: “هوای گرم هنگام بتن ریزی باعث پایین […]
تماس