آزمایش ارزش ماسه یا SE ، کاربرد و روش انجام آزمایش