بازدید نمایندگان مجلس از غرفه سلمان در پارک فناوری پردیس