بازدید نمایندگان سازمان جهانی مالکیت معنوی از سلمان