حضور سلمان در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران