حضور سلمان در نمایشگاه دائمی محصولات ساختمانی ایران در کشور گرجستان