حضور سلمان در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران