خدمات مشاوره ای ساختمان نیاوران ، یکی از گزینه های اخذ رتبه اول معماری سال