معرفی تجهیزات سلمان به عنوان طرح فناورانه برتر پارک فناوری پردیس