کنترل کارایی بتن

رئولوژی چیست؟

علم رئولوژی ،  علم تغییر شکل و جریان مواد است. خواص رئولوژی بتن خودتراکم در صنعت ساختمان اهمیت فراوان دارد. زیرا بتن در حالت خمیری جاگذاری می شود. هر مایعی که رفتار غیر خطی دارد، مایع غیر بینگام است. مواد با پایه سیمانی نیز از مایعات غیر بینگام محسوب می شوند، اما تحلیل رئولوژی معمولا با فرض مایع بینگام انجام می شود. بنابراین رفتار بتن تازه خودتراکم از مدل بینگام تبعیت می کند که از رابطه γ.µ ۰ + Τ= Τ بررسی می شود.

که در این رابطه ۰ Τ  تنش جاری شدن و µ  گرانروی خمیری و γ  نرخ برش است. تنش جاری شدن، حداقل تنش برشی مورد نیاز برای شروع به جاری شدن می باشد. کمتر از این مقدار، مخلوط بتن تغییر شکل نمی یابد و بنابراین جاری نمی شود. گرانروی خمیری تعیین کننده مقاومت بتن در مقابل جریان است. تنش جاری شدن بتن خودتراکم در مقایسه با بتن معمولی، در حد قابل توجهی کمتر است و اجازه می دهد بتن تحت وزن خود جریان یابد. گرانروی بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است. کلید رئولوژی مناسب مخلوط بتن، ایجاد تعادل بین تنش جاری شدن و گرانروی خمیری است.

تغییر جاری شدن ارتباط دارد و برای شروع جریان مخلوط، تنش جاری شدن در حد کم ضروری است. همچنین، هرچه گرانروی بیشتر باشد، احتمال رسوب ذرات مخلوط در هنگام جاری شدن کاهش می یابد. اما اگر گرانروی از حد معینی بیشتر باشد، سرعت جریان بتن کاهش می یابد. تنش جاری شدن و گرانروی خمیری تابع نوع و مقدار مواد مصرفی در ساخت SCC است.

Untitled-1

Untitled-2

رئومان 110

لزجت یاب تطبیقی بتن خودتراکم در کارگاه های عمرانی

رئومان 118

دستگاه رئومتر خودتراکم (کنترل کارایی)
رئومتر بتن خودتراکم
دانش بنیان
رئومتر بتن خودتراکم
دانش بنیان