محاسبه ضریب مهاجرت الکتریکی یون کلر (RCMT) در بتن بر اساس NT BUILD 492

برای محاسبه ضریب مهاجرت الکتریکی یون کلر ، اطلاعات و نتایج سه نمونه بتن خود را با دقت در جدول زیر وارد کرده و PDF گزارش خود را دانلود کنید.

logo
Chloride Migration Coefficient From Non-steady State Migration Experiments (RCMT)
(NT BUILD 492)
Client:Project:Sample Code:
Date of Sampling :Date of Test :Curing Age Days :
Applied Voltage after Adjustment (V) :Initial Temp (C):Final Temp (C):
Sample A :
Sample B :
Sample C :
Initial Currents (mA):
Final Currents (mA):
New Initial Currents (mA):
Sample A :Sample A :Sample A :
Sample B :Sample B :Sample B :
Sample C :Sample C :Sample C :
Thicknes Of Samples (mm):Test duration (hours):
Sample A :Sample B :Sample C :Sample A :Sample B :Sample C :
Penetration Depth(mm):
PointSample A :Sample B :Sample C :
X 1:
X 2:
X 3:
X 4:

X 5:
X 6:
X 7: