محاسبه ضریب مهاجرت الکتریکی یون کلر (RCMT) در بتن بر اساس NT BUILD 492

برای محاسبه ضریب مهاجرت الکتریکی یون کلر ، اطلاعات و نتایج سه نمونه بتن خود را با دقت در جدول زیر وارد کرده و PDF گزارش خود را دانلود کنید.

logo
Chloride Migration Coefficient From Non-steady State Migration Experiments (RCMT)
(NT BUILD 492)
Client: Project: Sample Code:
Date of Sampling : Date of Test : Curing Age Days :
Applied Voltage after Adjustment (V) : Initial Temp (C): Final Temp (C):
Sample A :
Sample B :
Sample C :
Initial Currents (mA):
Final Currents (mA):
New Initial Currents (mA):
Sample A : Sample A : Sample A :
Sample B : Sample B : Sample B :
Sample C : Sample C : Sample C :
Thicknes Of Samples (mm): Test duration (hours):
Sample A : Sample B : Sample C : Sample A : Sample B : Sample C :
Penetration Depth(mm):
Point Sample A : Sample B : Sample C :
X 1:
X 2:
X 3:
X 4:

X 5:
X 6:
X 7: