واکنش قلیایی سنگدانه ها ، مکانیزم ها و راه های پیشگیری