۱۳۹۸-۰۱-۰۹

شاتکریت چیست؟ انواع ، مشخصات فنی و شیوه اجرا

شاتکریت چیست؟ انواع ، مشخصات فنی و شیوه اجرا مقررات ملی ساختمان بتن پاشنده یا شاتکریت را چنین عنوان نموده است. بتن پاشنده فرآیندی است که […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۶
ساخت نمونه بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده بتن پیش آکنده یا بتن با سنگدانه های پیش آکنده برای جلوگیری از جدایی دانه ها در بتن سنگین و نیز در زیر […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
دستگاه ستون جداشدگی استاتیکی

آزمایش ستون جداشدگی

آزمایش ستون جداشدگی آزمایش ستون جداشدگی استاتیکی، مطابق استاندارد ACTM C1610 برای برآورد مقاومت بتن خودتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی بیان شده است. دستگاه این آزمایش […]
۱۳۹۷-۱۲-۰۶
شاخص پایدار چشمی بتن خود تراکم

شاخص های پایداری چشمی بتن خود تراکم

شاخص های پایداری چشمی بتن خود تراکم در آزمایش جریان اسلامپ، پس از ثابت شدن وضعیت ظاهری بتن، با بازرسی چشمی سطح آن ، عددی بین […]
۱۳۹۷-۱۰-۰۴
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
۱۳۹۷-۰۹-۳۰
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۳
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
۱۳۹۷-۰۷-۰۷
بتن غلتکی

بتن غلتکی مزایا و مبانی طراحی ضخامت

1- مقدمه رفت و آمد و حمل و نقل لزوم ایجاد راه های مناسب و با دوام را برای بشر مسجل ساخته است. با وجود قدمت رویه […]
تماس