2019-05-23
بتن الیافی

بتن الیافی ، نسبت اختلاط و خصوصیات ها

بتن الیافی ، تعریف و اهمیت ها بتن ساخته شده از سیمان هیدرولیکی ، آب ، شن ، ماسه و الیاف مجزا ، بتن الیافی نامیده […]
2019-05-05
بتن حجیم

بتن حجیم ، تعاریف و دستور العمل ها

بتن حجیم ، تعاریف و دستور العمل ها طبق مبحث نهم “هر حجمی از بتن (معمولا با ابعاد بزرگ) که نیازمند تدابیر ویژه برای کاهش ترکخوردگی […]
2019-04-30
وزن مخصوص انواع بتن

وزن مخصوص بتن

وزن مخصوص بتن از آنجایی که وزن مخصوص اکثر سنگدانه های بتن های معمولی در محدوده 2400 الی 2800 کیلوگرم بر متر مکعب قرار دارند، در […]
2019-03-29

شاتکریت چیست؟ انواع ، مشخصات فنی و شیوه اجرا

شاتکریت چیست؟ انواع ، مشخصات فنی و شیوه اجرا مقررات ملی ساختمان بتن پاشنده یا شاتکریت را چنین عنوان نموده است. بتن پاشنده فرآیندی است که […]
2019-03-17
ساخت نمونه بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده بتن پیش آکنده یا بتن با سنگدانه های پیش آکنده برای جلوگیری از جدایی دانه ها در بتن سنگین و نیز در زیر […]
2019-03-01
دستگاه ستون جداشدگی استاتیکی

آزمایش ستون جداشدگی

آزمایش ستون جداشدگی آزمایش ستون جداشدگی استاتیکی، مطابق استاندارد ACTM C1610 برای برآورد مقاومت بتن خودتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی بیان شده است. دستگاه این آزمایش […]
2019-02-25
شاخص پایدار چشمی بتن خود تراکم

شاخص های پایداری چشمی بتن خود تراکم

شاخص های پایداری چشمی بتن خود تراکم در آزمایش جریان اسلامپ، پس از ثابت شدن وضعیت ظاهری بتن، با بازرسی چشمی سطح آن ، عددی بین […]
2018-12-25
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
2018-12-21
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
تماس