2018-12-21
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
2018-12-17
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
2018-06-21
عمق کربناسیون بتن

عمق کربناسیون بتن

تعیین عمق کربناسیون بتن عمق کربناسیون بتن ، نفوذ دی اکسید کربن به درون بتن است که با وجود آب، با هیدروکسید سدیم ترکیب شده و […]
2018-06-19
RCMT

تست RCMT یا مهاجرت کلرید NT BUILD 492

تست RCMT یا مهاجرت کلرید NT BUILD 492 این آزمایش شبیه سازی حالت غیر پایدار است و مقاومت بتن را در مقابل نفوذ کلرید ارزیابی می […]
2018-06-07
آزمایش های کنترل دوام بتن

آزمایش های دوام بتن

آزمایش های دوام بتن در این پست آزمایش های دوام بتن تشریح شده اند. تعداد این آزمایش ها زیاد است اما در این نوشته به بخشی […]
2016-09-20
زئولیت

زئولیت – خرید ، خواص ، انواع و کاربردهای آن

1- مقدمه واژه زئولیت در زبان یونانی از معنای سنگ جوشان اقتباس شده است زیرا هنگامی که در برابر فوتک کانی شناسی قرار می گیرد و […]