2019-03-23
خوردگی میلگرد

خوردگی میلگرد (آرماتور) در بتن مسلح در اثر حمله کلریدی

خوردگی میلگرد (آرماتور) در بتن مسلح در اثر حمله کلریدی یکی از عمده ترین خرابی ها در سال های اخیر در سازه های بتن مسلح در […]
2019-03-21
عمل آوری بتن

عمل آوری بتن ، تعاریف و دستورالعمل ها

عمل آوری بتن ، تعاریف و دستورالعمل ها بر طبق آیین نامه بتن ایران و مقررات ملی ساختمان عمل آوری بتن فرآیندی است که طی آن […]
2019-03-15
سلول آزمون RCPT

آزمایش هدایت الکتریکی بتن

آزمایش هدایت الکتریکی بتن آزمایش هدایت الکتریکی بتن میزان هدایت الکتریکی حجمی نمونه اشباع بتن سخت شده را برای شناسایی مقاومت بتن در برابر نفوذ یون […]
2019-03-13
بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم ، قوانین و الزامات

بتن ریزی در هوای گرم ، قوانین و الزامات مقررات ملی ساختمان در خصوص بتن ریزی در هوای گرم چنین بیان داشته است: “هوای گرم هنگام […]
2019-03-09
تعمیر ترک بتن

چگونه ترک بتن را تعمیر کنیم؟

ترک بتن (ترک فعال) چیست؟ منظور از ترک فعال ترکی است که با گذشت زمان در در طول، عرض و ارتفاع گسترش می یابد. علت اینگونه […]
2019-03-05
الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید

الزامات جدید در پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) در خصوص نفوذ یون کلر

الزامات جدید در پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) در خصوص نفوذ یون کلر در آخرین نسخه پیش نویس مبحث نهم (اسفند 97) الزامات جدیدی در […]
2018-12-17
بتن ریزی

اجرای بتن خود تراکم

مقدمه هرچند اصول اجرای بتن خود تراکم مشابه بتن معمولی است، به دلیل تفاوت در مصالح از نظر نوع و کمیت و تفاوت در ماهیت بتن تازه، […]
2018-11-30
عناصر تشکیل دهنده یک سیستم پایش سلامت سازه

پایش سلامت سازه های بتنی ، تعاریف ، روش ها و تاریخچه

مقدمه ای از پایش سلامت سازه های بتنی اکثر سازه های بتن مسلح به مرور زمان و ناشی از شرایط محیطی و یا تاثیر بارهای خارجی […]
2018-11-19
الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس مبحث نهم

الزامات برای بتن های در معرض یون کلراید در پیش نویس جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزاماتی در بخش بتن های در معرض یون کلراید […]
تماس