آزمایش های بتن خود تراکم

2018-12-25
آزمایش قیف v

آزمایش قیف v شکل

آزمایش قیف v شکل آزمایش قیف v ، نخستین بار در کشور ژاپن، توسط ozawa و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه این آزمایش، شامل یک قیف […]
2018-12-21
آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j

آزمایش حلقه j ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻮﻻدی اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم […]
2018-12-14
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم

آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم آزمایش جریان اسلامپ که در شکل زیر نشان نشان داده شده است، از متداول ترین آزمایش های بتن خود تراکم است […]
2018-07-08
آزمایش جعبه U شکل

آزمایش جعبه U شکل

آزمایش جعبه U شکل اندازه گیری زمان حرکت بتن به منظور سنجش ویسکوزیته، که از مشخصات بنیادی رئولوژی بتن خود تراکم است، از اهداف آزمایش جعبه […]
2018-06-24
آزمایش جعبه L

آزمایش جعبه L شکل

آزمایش جعبه L شکل آزمایش جعبه L شکل برای آزمایشگاه ها و کارگاه ها مناسب است. هدف از این آزمایش بررسی قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور […]
2018-06-18

رئومان 118: دستگاه رئومتر بتن خودتراکم

رئومان 118: دستگاه رئومتر بتن خودتراکم بتن خودتراکم بتنی است از نسل بتن‌های جدید که هر روزه دامنه کاربرد وسیع‌تری در صنعت عمران پیدا می‌کند. در […]
2018-06-02
رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم

رئولوژی بتن خود متراکم مخلوط بتن SCC سیال تر از مخلوط بتن معمولی است. بنابراین روشی که توسط آن شناسایی می شود نیازمند یک دیدگاه متفاوت […]
2018-05-14

رئومان 110: دستگاه تعیین ویسکوزیته بتن خودتراکم

رئومان 110: دستگاه تعیین ویسکوزیته بتن خودتراکم لزجت یاب تطبیقی بتن خود تراکم در کارگاه های عمرانی بتن خودتراکم بتنی است از نسل بتن های جدید […]