حضور مدیرعامل سلمان به عنوان سخنران در دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان