دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن

2018-10-13
مقاومت الکتریکی بتن

رونمایی از دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن

رونمایی از دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی بتن همزمان با نمایشگاه روز ملی بتن که در تاریخ 15 و 16 مهرماه 1397 در مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن […]